(English below)

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://www.tactuus.dk.

Tactuus ApS

Inge Lehmanns Gade 10, 6.

8000 Aarhus C

21 775 774

hej@tactuus.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Denne politik er formuleret for at informere brugere af “Tactuus-APPen” omkring vores politik vedrørende indsamling, brug og offentliggørelse af persondata forbundet med brug af app’en.

Når du logger ind på ”Tactuus-APPen” accepterer du samtidig indsamling og brug af data, som det fremgår af nærværende politik.

Data indsamlet fra Tactuus-APPen indsamles på en måde, så der er fuld anonymitet i forhold til fra hvilken enhed og bruger data er indsamlet fra.

Trivsels-data offentliggøres som gennemsnit for minimum 4 brugere hen over en uge.

Skriftlig feedback offentliggøres som kategorierne: work-life balance, kommunikation & konflikt, kultur, effektivitet, ved minimum 3-5 bemærkninger til en given kategori, med fokus på løsninger til ledelsen.

De personlige data, som vi indsamler bruges herudover til at vi kan stille “Tactuus-APPen” til rådighed for dig samt løbende fortage forbedringer af “Tactuus-APPen”.

Vi bruger eller deler ikke information med nogen, bortset fra som beskrevet i denne politik.

Data indsamling og brug

For en bedre oplevelse ved brug af “Tactuus-APPen”, kan vi bede dig om at oplyse forskellige personhenførbare data.

Informationen vi indsamler opbevares af os og anvendes i henhold til denne politik.

“Tactuus-APPen” anvender tredje part services, som kan indsamle personhenførbar information om dig.

Linket til “Tactuus-APPens” tredje parts persondata politik findes her:https://firebase.google.com/policies/analytics

Log Data

Når du anvender “Tactuus APPen”, vil der i tilfældet af en fejl i app’en blive indsamlet data og information (igennem tredje parts produkter)på din enhed kaldet “Log data”.

Disse “Log data” kan indeholde information om, din enheds internet protokol (IP) adresse, din enheds operativ systems version, indstilling af
app’en under brugen af “Tactuus APPen”, tid og dato for din brug af “Tactuus APPen”, og andre statistiske data.

Cookies

Cookies er filer, som udgøres af små datamængder, som er almindeligt brugt som anonyme unikke identifikatorer.

Cookies sendes til din browser fra hjemmesiden, du besøger og gemmes i din enheds interne hukommelse.

“Tactuus-APPen” bruger ikke “cookies” i sig selv. Dog, kan tredje parts kode og biblioteker anvende cookies til at indsamle data med henblik på at forbedre deres service.

Du kan altid vælge at acceptere eller afvise disse cookies, og du har ret til at vide, hvornår en cookie sendes til din enhed.

Hvis du vælger at afvise cookies, kan der være dele af “Tactuus APPen”, som ikke kan anvendes.

Brug af tredje part service

Vi kan benytte trejde part virksomheder og individer på baggrund af følgende årsager:

At facilitere “Tactuus APPen”
At udbyde “Tactuus APPen” på vores vegne
At udføre service-relaterede ydelser, eller assistere os i at analysere, hvordan “Tactuus APPen” anvendes.

Vi ønsker at informere vores brugere af “Tactuus APPen” at disse tredje parts virksomheder har adgang til dine indsamlede data.

Grunden til dette er at udføre den opgave, som de har fået af os.
Dog er de forpligtede til ikke at offentliggøre eller bruge data til noget andet formål.

Sikkerhed
Vi sætter stor pris på den tillid du viser os med din personlig information, derfor bestræber vi os på at anvende kommercielle acceptable måder at beskytte dine data.

Men vi beder dig være opmærksom på, at ingen overførsel fra internettet eller elektronisk opbevaring er 100% sikker, og vi kan ikke garantere dine datas absolutte sikkerhed.

“Tactuus APP” kan indeholde links til andre hjemmesider. Hvis du klikker på et tredje parts link, vil du blive omstillet direkte til denne hjemmeside.

Links til andre hjemmesider

Vær opmærksom på, at disse eksterne sider ikke drives af os.

Derfor anbefaler vi dig indgående at være opmærksom på denne tredje part hjemmesides persondatapolitik.

Vi har ingen kontrol over og tager intet ansvar for indholdet, persondatapolitikken, eller praksis for nogen tredje parts hjemmeside eller service.

Børns privatliv

“Tactuus APP” henvender sig ikke til børn under 13 år.

Vi indsamler ikke bevidst personhenførbare data fra børn under 13 år.

I det tilfælde, at et barn under 13 år sender os personhenførbare data vil vi øjeblikkeligt slette data fra vores servere.

Er du forælder eller værge og er du klar over, at dit barn har givet os personhenførbare data, vær venlig at kontakte os, så vi kan slette data.

Ændringer til denne persondatapolitik

Vi kan opdatere vores persondatapolitik fra tid til anden. Derfor anbefales du med mellemrum at kigge denne side igennem med henblik på ændringer.

Vi vil gøre dig opmærksom på ændringer ved at udgive den nye persondatapolitik på denne side.

Disse ændringer er effektueret øjeblikkeligt efter de er udgivet på denne side.

Kontakt os

Har du nogle spørgsmål eller forslag til vores persondata politik, er du meget velkommen til at kontakte os på hej@tactuus.dk.

Betingelser for brug af tactuus-APP

APPen er ikke et diagnosticering værktøj, ej heller kan APPen assistere ved stress, depression eller akutte tilstande. Uanset, at du bruger APPen har du altid ansvar for at rådføre dig med din læge, hvis du oplever symptomer på stress eller mentale lidelser.

APPen kan ikke bruges til personligt at modtage hjælp, da alle data anonymiseres og samles i overordnede gennemsnit. Det er ikke muligt med APPens nuværende design, ej heller er det hensigten, at vi skal kunne identificere én bestemt bruger med en særlig data-profil.

Privacy Policy

Who are we?

Our website is: https://www.tactuus.dk.

Contact us here:

tactuus ApS

Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

8000 Aarhus C

+45 21 775 774

maria@tactuus.dk

What personal data we collect and why we collect it

This policy is formulated to inform users of the “Tactuus APP” about our policy regarding the collection, use and publication of personal data associated with the use of the app.

When you log in to the “Tactuus APP”, you simultaneously accept the collection and use of data, as stated in this policy.

Data collected from the Tactuus APP is collected in such a way that there is complete anonymity as to from which device and user data is collected from.

Work-life thriving data is published on average for a minimum of 4 users over a week.

Written feedback is published as the categories: work-life balance, communication & conflict, culture, efficiency, by a minimum of 3-5 comments for a given category, with a focus on solutions for management.

The personal data that we collect is also used to enable us to make the “Tactuus APP” available to you and to continuously make improvements to the “Tactuus APP”.

We do not use or share information with anyone except as described in this policy.

Data collection and use

For a better experience using the “Tactuus APP”, we may ask you to provide various personally identifiable data.

The information we collect is stored by us and used in accordance with this policy.

The “Tactuus APP” uses third-party services that may collect personally identifiable information about you.

The link to the “Tactuus APPs” third party personal data policy can be found here: https: //firebase.google.com/policies/analytics

Log data

When you use the “Tactuus APP”, in the event of an error in the app, data and information will be collected (through third-party products)on your device called “Log data”.

This “Log data” may contain information about, your device’s Internet Protocol (IP) address, your device’s operating system version, setting of
the app while using the “Tactuus APP”, the time and date of your use of the “Tactuus APP”, and other statistical data.

Cookies

Cookies are files that are made up of small amounts of data that are commonly used as anonymous unique identifiers.

Cookies are sent to your browser from the website you visit and are stored in your device’s internal memory.

The “Tactuus APP” does not use “cookies” per se. However, third party code and libraries may use cookies to collect data in order to improve their service.

You can always choose to accept or reject these cookies, and you have the right to know when a cookie is sent to your device.

If you choose to reject cookies, there may be parts of the “Tactuus APP” that can not be used.

Use of third party service

We may use third party companies and individuals for the following reasons:

To facilitate the “Tactuus APP”

To offer the “Tactuus APP” on our behalf

To perform service-related services, or assist us in analyzing how the “Tactuus APP” is used.

We want to inform our users of the “Tactuus APP” that these third party companies have access to your collected data.

The reason for this is to perform the task that they have been given by us.
However, they are obligated not to publish or use data for any other purpose.

Safety

We value the trust you place in us with your personal information, which is why we strive to use commercially acceptable ways to protect your data.

However, we ask you to be aware that no transfer from the Internet or electronic storage is 100% secure, and we cannot guarantee the absolute security of your data.

Links to other websites

Please note that these external sites are not operated by us.

Therefore, we recommend that you pay close attention to the personal data policy of this third party website.

We have no control over and take no responsibility for the content, personal data policy, or practices of any third party website or service.

Children’s privacy

“Tactuus APP” is not aimed at children under 13 years of age.

We do not knowingly collect personally identifiable data from children under 13 years of age.

In the event that a child under the age of 13 sends us personally identifiable data, we will immediately delete data from our servers.

If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personally identifiable data, please contact us so that we can delete data.

Changes to this Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Therefore, it is recommended that you periodically review this page for changes.

We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

These changes will take effect immediately after they are published on this site.

Contact us

If you have any questions or suggestions about our personal data policy, you are very welcome to contact us at hej@tactuus.dk.

Terms of use of the Tactus APP

The APP is not a diagnostic tool, nor can the APP assist with stress, depression or acute conditions. Regardless of whether you use the APP, you are always responsible for consulting your doctor if you experience symptoms of stress or mental illness.

The APP can not be used to personally receive help, as all data is anonymized and collected in overall averages. It is not possible with the APP’s current design, nor is it intended that we should be able to identify one particular user with a particular data profile.